6.11.17

Vastu võetud ja avalikustamisel olevad detailplaneeringud

  • MATSI SADAMA KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Varbla Vallavolikogu 11.10.2017.a otsusega nr 127 võeti vastu Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,69 ha ning hõlmab Matsi küla Matsi sadama kinnistut. Detailplaneeringu eesmärk on hoonete rekonstrueerimine ja laiendamine, funktsionaalselt tervikuna toimivaks puhkealaks vajalike rajatiste planeerimine, autoparkla ja paatide veeskamiskoha planeerimine. Detailplaneering muudab Varbla valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.11 - 25.12.2017.a Varbla vallamajas (Vallamaja, Varbla küla, Lääneranna vald) lahtioleku aegadel ning valla kodulehel https://varbla.kovtp.ee/et/vastuvoetud-detailplaneeringud.

 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Varbla Vallavalitsuse aadressil Varbla küla, Lääneranna vald, Pärnumaa, 88201 või e-posti aadressil anna@varbla.ee  kuni 25.12.2017.a.

Seletuskiri

 

MATSI SADAMA SETETE LIIKUMISE ANALÜÜS

KOOSKÕLASTUSED:  Muinsuskaitseamet, Terviseamet, Veeteede Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, PäästeametKeskkonnaamet

 

  • SELJAMAA KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU

Varbla Vallavalitsus teatab, et 06.04.2016.a korraldusega nr 169 võeti vastu Varbla valla, Tamba küla, Seljamaa kinnistu (k.ü 86301:003:0036) detailplaneering. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada 6 ha suurune kinnistu seitsmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks transpordimaa, kaheks metsamajandusmaa ja üheks veetootmise ja veepuhastuse ehitise maa sihtotstarbega krundiks. Eesmärk on rajada kuni kahekorruselised väikeelamud koos juurdepääsutee ja lokaalsete heitveemahutitega ning puurkaev koos pumbamajaga.Seljamaa detailplaneeringu uushoonestuse puhul planeeritakse kuni kahekorruselised väikeelamud ja neile juurdepääsuks kruusakattega teed. Ühtlasi soovitakse rajada puurkaev koos pumbajaamaga ning lokaalsed heitveemahutid, mida hakatakse tühjendama litsentsi omava paakauto poolt Lihula purgimissõlme või Varbla vallas 2016. aastal valmivasse purgimissõlme. Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat valla üldplaneeringut samuti ei ole vajadust vähendada ehituskeeluvööndit, kuna planeeritav ala jääb mererannast ca 300 m kaugusele.

Detailplaneeringu huvitatud isik on Hauss Ehitus OÜ; korraldaja Varbla Vallavalitsus ning planeeringu koostaja FIE Indrek Kuldbek.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.05-20.05.2016.a Varbla vallamajas lahtioleku aegadel ning valla kodulehel varbla.kovtp.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Varbla Vallavalitsuse aadressil Varbla küla, Varbla vald, Pärnumaa, 88201 või e-posti aadressil anna@varbla.ee kuni 20.05.2016.a.

Avalik arutelu toimub 26.05.2016 kell 15.00 Varbla vallamajas. 

 

Avalik arutelu toimub 26.05.2016 kell 15.00 Varbla vallamajas. 

Vastuvõtmise korraldus
Detailplaneering
DP-1 Situatsiooniskeem
D
P-2 Tugiplaan
D
P-3 Põhijoonis
D
P-4 Piirangute skeem

Kooskõlastused: Maavalitsus, Päästeamet, Maanteeamet, Elektrilevi

 

  • SADAMA KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU

Varbla Vallavalitsus teatab, et Varbla Vallavolikogu 16.03.2016.a otsusega nt 62 võeti vastu Varbla vallas Mereäärse külas Sadama kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala suuruseks on ca 1,8 ha. Detailplaneeringu ala koosneb kolmest katastriüksusest (Sadama kat.nr 86301:004:0166; Võrguaia kat.nr 86301:004:0161 ja Siimu kat.nr 86301:004:0162). Varbla Vallavolikogu ei algatanud 18.03.2015.a otsusega nr 24 keskkonnamõjude strateegilist hindamist (KSH), kuna leiti, et Sadama kinnistu detailplaneeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. KSH mittealgatamise kohta küsiti seisukohti erinevatelt riigiasutustelt, kes nõustusid KSH mittealgatamisega.

Detailplaneeringu eesmärgiks on rekonstrueerida Kadariku sadam, mille jaoks tuleb taastada olemasolev kai, muul, sadamabassein ning hoone. Sadam on kavandatud väikesadamana. Lisaks plaanitakse rajada slipp, võrgukuur ja parkla. Planeeringuala lõunaossa (Siimu mü) kavandatakse linnuvaatlustorn. Olemasolev hoone lammutatakse ning samale kohale rajatakse uus sadamahoone, kuhu on kavandatud WC-d, pesemisruumid, sadamakapteni ruumid ja külakeskuse ruumid. Detailplaneering muudab Varbla valla kehtivat üldplaneeringut, kuna detailplaneeringuga tuleb vähendada ehituskeeluvööndit planeeritud külakeskuse ruumide ja linnuvaatlustorni tõttu. Planeeritavast kolmest maaüksusest on kavandatud moodustada kaks krunti, milledest üks jääb sadama maa-alaks (Sadama) ja teine looduslikuks maaks (Siimu).

Lubatud hoonete maksimaalne arv Sadama krundil on 4 (sadamahoone, võrgukuurid, prügimaja ja käimla), hoonete suurim lubatud ehitusalune pind on 310 m2, hoonete suurim lubatud maksimaalne kõrgus on sadamahoonel 8 m, võrgukuuril 5 m, käimlal ja prügimajal 3 m. Planeeritava Siimu kinnistul on lubatud rajatiste arv 1, suurima lubatud ehitusaluse pinnaga 20 m2 ning kõrgusega 7 m (linnuvaatlustorn).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.04.2016 – 05.05.2016.a Varbla vallamajas lahtioleku aegadel ning valla veebilehel varbla.kovtp.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Varbla Vallavalitsuse aadressil Varbla küla, Varbla vald, Pärnumaa, 88201 või e-posti aadressil anna@varbla.ee kuni 06.05.2016.a.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 09.05.2016.a kell 14.00 Varbla Vallamajas. 

 

  • HERMLINI 1, HERMLINI 2, HERMLINI 3, HERMLINI 4, TAMME KINNISTUTEL JA RIIGI OMANDIS OLEVAL MEREOSAL VÄIKESADAMA DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU

Varbla Vallavalitsus teatab, et Varbla Volikogu istungil 27.05.2015. a võeti vastu Varbla vallas Rannakülas Hermlini 1, Hermlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4, Tamme kinnistutel ja riigi omandis oleval mereosal  väikesadama detailplaneering (pindalaga ca 23,8 ha), mille eesmärk on väikesadama ja sadama juurde taristu ehitamine; sadamateenuste osutamine alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele; maakorraldustoimingute teostamine planeeringualal; veevärgi täiustamine ja kanalisatsioonirajatiste kavandamine; kaide, muulide ja paadislipi rajamine; sadama ala ja sadama akvatooriumi määramine merealal; sadama akvatooriumi ja faarvaatri süvendamine; külakogukonnale võimaluse loomine rannarahva traditsioonilise eluviisi elamiseks ja sadama kasutamiseks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, liiklus- ja parkimiskorraldus, jäätmekäitluse lahendus. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.06-13.07.2015. a Varbla vallamajas lahtioleku aegadel ja avalik arutelu toimub 17.07.2015. a kell 15.00 Varbla vallamajas volikogusaalis. Detailplaneeringu otsuste ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Varbla vallamajas (Varbla küla, Varbla vald, Pärnumaa) või valla kodulehel www.varbla.ee. Info tel 449 6680 või anna@varbla.ee).

 

  • KIVIAIA DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU

Varbla Vallavalitsus teatab, et Varbla Volikogu istungil 29.04.2015. a võeti vastu Kiviaia kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on Mereäärse külas 0,4 ha suurusel Kiviaia kinnistul (katastritunnusega 86301:004:0250) moodustada õueala, elektrivõrguga liituda, olemasolevat teed rekonstrueerida, lammutada olemasolevad kaks kuuri ning nende asemele rajada elamu ja kaks uut kõrvalhoonet ning rekonstrueerida või rajada uus kuivkäimla. Lisaks soovitakse rajada puurkaev, septik, imbväljak ja kanalisatsioon. Planeeringuga kavandatakse olemasolev maakasutus (100 % maatulundusmaa) muuta elamumaaks. Samuti tehakse detailplaneeringuga ettepanek muuta kehtivat Varbla valla üldplaneeringut ning vähendada ehituskeeluvööndit. Ehituskeeluvööndi vähendamise puhul on tegemist Varbla valla üldplaneeringut muutva tegevusega. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.05-19.06.2014 Varbla vallamajas lahtioleku aegadel. Detailplaneeringute otsustega on võimalik tutvuda Varbla vallamajas (Varbla küla, Varbla vald, Pärnumaa) või valla kodulehel www.varbla.ee. Info tel 449 6680 või anna@varbla.ee).

 

  • JAAGORANNA DETAILPLANEERINGU VÄLJAPENEK JA AVALIK ARUTELU

Varbla Vallavalitsus teatab, et Varbla Volikogu istungil 29.08.2014. a võeti vastu Jaagoranna kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on 5821 m2 suurusel kinnistul ehituskeeluvööndi vähendamine ja ehitusõiguse määramine paadikanali, paadikai ja paadikuuri ehitamiseks ehituskeeluvööndisse ning kahe ühekorruselise abihoone rajamiseks. Ehituskeeluvööndi vähendamise puhul on tegemist Varbla valla üldplaneeringut muutva tegevusega. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.09-23.10.2014 Varbla vallamajas lahtioleku aegadel. Detailplaneeringute otsustega on võimalik tutvuda Varbla vallamajas (Varbla küla, Varbla vald, Pärnumaa) või valla kodulehel www.varbla.ee. Info tel 449 6680 või anna@varbla.ee).