20.02.17

Kehtestatud detailplaneeringud

Planeeringuala moodustavad kolm katastriüksust Varbla valla Mereäärse külas: Sadama 86301:004:0166, Võrguaia 86301:004:0161 ja Siimu 86301:004:0162.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandatud rekonstrueerida Mereäärse külas asuv Kadariku sadam. Selleks tuleb taastada olemasolev kai, muul, sadamabassein ning hoone ning rajada slipp, võrgukuur, parkla. Sadamasse on kavandatud väikelaevade sildumine ja hoidmine. Sadam on kavandatud väikesadamana.

Olemasolev hoone lammutatakse ja samale kohale rajatakse uus sadamahoone. Sadamahoonesse on kavandatud WC-d, pesemisruumid, sadamakapteni ruumid ja külakeskuse ruumid. Paralleelselt sadamabasseiniga on kavandatud võrgu- ja paadikuur.
Lisaks on kavandatud planeeringuala lõunaosasse (Siimu mü) linnuvaatlustorn.

 

Planeeritavast kolmest (Sadama, Võrguaia, Siimu) maaüksusest on kavandatud moodustada kaks krunti, milledest üks, nimetusega Sadama, jääb sadama maa-alaks ja teine, nimetusega Siimu maatulundusmaaks.
 
Otsuse nr 86 lisa 1:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada 6 ha suurune kinnistu seitsmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks transpordimaa, kaheks metsamajandusmaa ja üheks veetootmise ja veepuhastuse ehitise maa sihtotstarbega krundiks. Eesmärk on rajada kuni kahekorruselised väikeelamud koos juurdepääsutee ja lokaalsete heitveemahutitega ning puurkaev koos pumbamajaga.

 

Detailplaneeringu seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Põhijoonis

Piirangute skeem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otsuse nr 81 lisa 1:
- Planeeringu seletuskiri, asukohaplaan, tugiplaan, põhijoonis, krundijaotusplaan
KSH aruanne
KSH lisa 1. KSH algatamine
KSH lisa 2. KSH programm
KSH lisa 3. Taimestiku inventuur
KSH lisa 4. Linnustiku eksperthinnang 
KSH lisa 5. Põhjaelustiku eksperthinnang
KSH lisa 6. Rannaprotsesside eksperthinnang
KSH lisa 7. Kalastiku eksperthinnang
KSH lisa 8. KSH aruande avalikustamisega seotud dokumendid
KSH lisa 9. KSH aruande heakskiitmise ostus

Otsuse nr 81 lisa 2:

- Isikliku kasutusõiguse ala, väljavõte Varbla väikesadama detailplaneeringu põhijoonisest

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiviaia kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Viibre kinnistu detailplaneeringu seletuskiri
Viibre kinnistu detailplaneeringu situstasiooniskeem
Viibre kinnistu detailplaneeringu olemasolev olukord ja kitsendused
Viibre kinnistu detailplaneeringu põhijoonis ja tehnovõrgud
Viibre kinnistu detailplaneeringu illustreeriv joonis