24.11.17

Varbla valla arengukava

Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

 

varbla kooli arengukava

Varbla valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017-31.12.2018.

Kinnitatud Varbla Vallavalitsuse 19.10.2017.a korraldusega nr 498

 

Huvitegevuse kulude hüvitamise kord

 

 

TURISMI- JA PUHKEMAJANDUSE ARENGUKAVAD