28.12.15

Riigilõivu tasumine ehitusseadustiku alusel tehtavatel toimingutel

 

Makse saaja: Varbla Vallavalitsus
Arveldusarve: 
SEB pank a/a EE351010902001664009

Maksedokumendi koopia (pdf) lisada elektroonselt ehitusloa või kasutusloa taotluse esitamisel e-posti teel: vallavalitsus@varbla.ee,

 

Maksedokumendi selgitusse palume märkida Vallavalitsusele esitatava loataotluse nimetus ja kinnistu nimetus millel asuva ehitise loa  menetlemise eest riigilõiv tasutakse.

Toiming Märkida selgitusse Summa EUR
Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine    
Elamu ja seda teenindav rajatis RLS § 331¹ lg 1

150

Elamu ja seda teenidava rajatise lammutamine RLS § 331¹ lg 1 30
Mitteelamu ja seda teenidav rajatis RLS § 331¹ lg 2 250
Mitteelamu ja seda teenidava rajatise lammutamine RLS § 331¹ lg 2 30
Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine    
Raudteerajatis, auditikohustuslik surveseade või gaasipaigaldis, jaotusvõrgu elektrirajatis, side- ja telekommunikatsiooniehitis, kanalisatsiooniehitis, pinnaveehaare, puurkaev, puurauk, spordi- või puhkerajatis, supelranda teenindav kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatis ning erirajatis RLS § 331² lg 1 30
Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise lammutamine

 

RLS § 331² lg 1

30
Avalikkusele ligipääsetav eratee, õhutranspordirajatis, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatis, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatis, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatis, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, kanalisatsiooniehitis, tamm, pais, kaldakindlustusrajatis, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatis, tõsteseade, põhivõrgu elektrirajatis ja prügimäerajatis  RLS § 331² lg 2 250
Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise lammutamine  RLS § 331² lg 2 30
Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine    
Elamu ja seda teenindav rajatis RLS § 331³ lg 1 30
Mitteelamu ja seda teenidav rajatis RLS § 331³ lg 2 60
Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine    
Raudteerajatis, auditikohustuslik surveseade või gaasipaigaldis, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitis, kanalisatsiooniehitis, pinnaveehaare, puurkaev ning spordi- või puhkerajatis  RLS §331lg 1 30
Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatis, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatis, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatis, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatis, tõsteseade, põhivõrgu elektrirajatis ja prügimäerajatis  RLS § 331lg 2 60
Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine RLS § 3315 25
Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine RLS § 3316 500
Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamine RLS § 320 2 €/lk


RIIGILÕIVUSEADUS