06/03/18

Tamba ja Mäli tuulepargi dokumendid

Mäli ja Tamba tuuleelektrijaamade hetkevõimsusedhttp://windenergy.ee/tamba-mali-tuuleelektrijaam/asukoht/

 

TAMBA

 

Varbla Vallavalitsuse 27.07.2017.a korraldus nr 427  "Tähtajaliste kasutuslubade väljastamine avatud menetluse jaoks"

Kasutuslubade avatud menetlus

Teavituskiri maaomanikele (27.07.2017 nr 7-3/692-1)

24.08.2017.a avaliku istungi protokoll, osavõtjate nimekiri

 

Kasutusloa taotlus ja korralduse eelnõu 

Muud asjasse puutuvad dokumendid

 

Tamba Detailplaneering

Tamba DP põhijoonis

Tamba DP seletuskiri nr DET-21130

Tamba tuulepargi KMH aruanne (2002)

Lisa 5. Tamba KMH programm (OÜ Hendrikson&Ko 2002)

Lisa 6 Linnustik

Lisa 7 Tamba tuulepargi KMH aruande avaliku arutelu protokoll

 

Tamba tuulikupargi Natura hindmine (Hendrikson & Ko, Tartu 2008)

Tamba tuulepargi Natura hindamine lisa (Hendrikson & Ko, Tartu 2008)

 

Vallavolikogu 20.02.2003.a otsus nr 7 - Tamba tuulepargi detailplaneeringu algatamine

Vallavolikogu 19.08.2003.a otsus nr 36 - Tamba tuulepargi detailplaneeringu kehtestamine

Vallavolikogu 21.12.2012.a otsus nr 38 - Tamba tuulepargi detailplaneeringu muutmise algatamine

Tamba tuulikupargi mürast, varjutamisest ja jäätumisest. Ekspertarvamus. 17.12.2013 Hendrikson & Ko

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÄLI

Varbla Vallavolikogu Mäli tuulepargi detailplaneeringu algatamise 22.02.2007.a otsus nr 8

Mäli tuulepargi detailplaneeringu lähteseisukohad

Mäli tuulepargi detailplaneeringu vastuvõtmine otsus nr 1

Erakorralise istungi protokoll ( Varbla Vallavolikogu 30. jaanuari 2008. a. otsuse nr. 1 "Mäli tuulikupargi detailplaneeringu vastuvõtmine" tühistamine ning Mäli tuulikupargi detailplaneeringu vastuvõtmine)

Detailplaneeringu vastuvõtmise otsus nr 18 (otsuse nr 1 tühistamine)

Detailplaneeringu kehtestamine otsus nr 19

 

Mäli tuulepargi eskiis

Mäli tuulepargi KSH programm

 

Detailplaneering

Mäli tuulikupargi detailplaneering (skaneeritud)        Seletuskiri (.pdf)

Situatsiooniskeem (.dwg)

Tugiplaan 

Põhijoonis

Juurdepääsutee ristiprofiil (.dwg)

 

Mäli tuulepargi KSH aruanne

25.04.2007.a Mäli tuulikupargi müra- ja varjukaart

 

Ehitusloa korraldus nr 114115116117118 

30.09.2014.a korraldus nr 95  "Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine ja kasutuslubade väljastamine"

 
Müramõõtmiste aruanded