26.10.17

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele  peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

 

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

 

2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni  majapidamine, millele ta toetust taotleb;

 

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

 

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

 

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

 

2017.a hindamiskomisjoni kuuluvad (Varbla Vallavalitsuse 21.04.2017.a korraldus nr 372):

Kaido Selberg

Sivar Tõnisson

Anna Palusalu

Maie Ausmeel

Lea Õismaa. 

 

2017.a hajaasustuse programmi eraldatud toetused

1. Heini Kuusekänd – Avanina kinnistule Muriste külla Varbla valda puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 1060,05 eurot.

2. Sinaida Brandt – Mäelt tallu Mälikülla Varbla valda puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 3500,17 eurot.

3. Hain Mölderkivi – Tõnise kinnistule Mälikülla veesüsteemi rajamine. Toetuse suurus 3760,19 eurot.

4. Ants Nurk – Kuusiku kinnistule Varbla külla Pärnumaale veesüsteemi rajamine. Toetuse suurus 3580,18 eurot.

5. Aile Altmäe – Pärna kinnistule Varbla külla veesüsteemi rajamine. Toetuse suurus 4040,20 eurot.

6. Ahti Selberg – Pärnu maakonda Varbla valda Vaiste külla Ranna-Tõnise kinnistule puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 3828,19 eurot.

7. Ly Vahter – Vana-Urgeti kinnistule Mereäärse külla veesüsteemi rajamine. Toetuse suurus 3456,17 eurot.

8. Helle Ruusmäe – Aruka, Rädi küla, Varbla vald, Pärnumaa puurkaevu ja           veesüsteemide rajamine. Toetuse suurus 4428 eurot.

9. Merle Metsla-Jung – Suure-Kursle kinnistule Vaiste külla veesüsteemi rajamine. Toetuse suurus 3956,20 eurot.

10. Ivi Kask – Pärnu maakonda Varbla valda  Arukülla Raheste veejaama kinnistule veepuhastusseadme paigaldamine. Toetuse suurus 2928,15 eurot.

11. Hilja Voog – Männametsa talu Varbla vald Pärnu maakond veevarustuse rajamine. Toetuse suurus 2186,78 eurot.

 

2016.a hajaasustuse programmi eraldatud toetused

1. Harli Käärt – Iganõmme-Uuetoa kinnistule Rädi külla Varbla valda puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 3720 eurot.

2. Katrin Puusepp – Uuetoa tallu Mälikülla Varbla valda puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 3328,16 eurot.

3. Aile Heinvars – Männiku kinnistule Piha külla puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 4408,22 eurot.

4. Aili Veeväli - Peebu kinnistule Varbla külla puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 3364,17 eurot.

5. Juhan Koger – Piiriste kinnistule Raheste külla septiku rajamine. Toetuse suurus 1752,09 eurot.

6. Laine Veeväli – Kase kinnistule Arukülla nõuetele vastava veesüsteemi rajamine.                         Toetuse suurus 3168,16 eurot.

7. Elmar Tšeresne –Septiku paigaldamine ja imbväljaku rajamine Künnisoo tallu. Toetuse suurus 1676,08 eurot.

8. Malle Kasuk - Puurkaevu rajamine Ennukse-Andruse kinnistule Ännikse külla. Toetuse suurus 3164,16 eurot.

9. Malle Kasuk – Septiku paigaldamine Ennukse-Andruse I kinnistule Ännikse külla. Toetuse suurus 1520,07 eurot.

10. Martin Graumann – Pärnselja tallu Matsi külla septiku paigaldus. Toetuse    suurus 1560,08 eurot.

11. Lia Ruusmäe – Aruka kinnistule Varbla valda septiku rajamine. Toetuse suurus         1440 eurot.

12. Tiiu Annuk – Jalaka kinnistule Varbla külla puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 3364,17 eurot.

13. Raul Selberg – Kivisilla kinnistule Saulepi külla puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 2868,14 eurot.

14. Hans Reepalu – Sauepõllu kinnistule Kulli külla septiku paigaldamine. Toetuse suurus 1752 eurot.

15. Ester Tiia Lillo – Tultsu talule Mälikülla puurkaevu rajamine ning vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine. Toetuse suurus 2589,12.

16. Martin Graumann – Pärnselja tallu Matsi külla puurkaevu rajamine. Osalise toetuse suurus 1180,74 eurot.

article-author: ANNA PALUSALU