11.05.16

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 1. aprillist 2016

01.aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 03.juuni 2016.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele  peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni  majapidamine, millele ta toetust taotleb;

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

 

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.   

Kontaktisikuks Varbla vallas on maanõunik Kaido Selberg tel 4496460 e-mail kaido@varbla.ee

Esitatud taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon koosseisus:

Kaido Selberg
Sivar Tõnisson
Anna Palusalu
Maie Ausmeel
Lea Õismaa

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused:

Lisainfo:

 

Riina Redlich 447 9726 riina.redlich@parnu.maavalitsus.ee

Sirle Luukas 447 9748 sirle.luukas@parnu.maavalitsus.ee

 

Abimaterjalid:

Seotud failid:

2015. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor on suletud!

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 

Kontaktisikuks Varbla vallas on maanõunik Kaido Selberg tel 4496460 e-mail kaido@varbla.ee

Varbla Vallavalitsuse 12.08.2015. a korraldusega nr 85 moodustati 2015. aasta hajaasustuse toetuste taotluste hindamiskomisjon koosseisus:

  • Kaido Selberg (komisjoni esimees)
  • Sivar Tõnisson
  • Kalev Sepp
  • Maie Ausmeel
  • Marie Selberg

 Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri käskkirjaga 20.02.2015 nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument".

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2015. a

1. Elve Laasma – Selja küla Sipa kinnistule puurkaevu rajamine ja septiku paigaldamine. Toetuse suurus 4600,23 eurot, omaosalus 2299,77.

2. Meelis Arusalu – Raheste küla Kapramaa kinnistule septiku paigaldamine. Toetuse suurus 2040,10 eurot, omaosalus 1019,90.

3. Signe Laasi – Saare küla Ülejõe kinnistule puurkaevu rajamine ja septiku paigaldamine. Toetuse suurus 5940,30 eurot, omaosalus 2969,70 eurot.

4. Armo Adler – Õhu küla Arno Talu kinnistule puurkaevu rajamine. Toetuse suurus 3608,18 eurot ja omaosalus 1803,82 eurot.

5. Marju Laasma – Saare küla Mäe kinnistule puurkaevu rajamine ja septiku paigaldamine. Toetuse suurus 4640,23 eurot ja omaosalus 2319,77 eurot.

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2014. a.

1.      Taavi Kepp „Paatsalu külla Krahvisauna kinnistule puurkaevu puurimine, veesüsteemi rajamine, kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja juurdepääsutee ehitamine". Toetuse suurus 6500 eurot ja omaosalus 4630,15 eurot.

2.      Thule Lee „Selja külla Leesoja kinnistule puurkaevu rajamine ja septiku paigaldamine". Toetuse suurus 6500 eurot ja omaosalus 4307,95 eurot.

3.      Anu Kaal „Helmküla külla Kalda I kinnistule puurkaevu puurimine, veesüsteemide paigaldamine ja juurdepääsutee ehitamine". Toetuse suurus 4354,63 eurot ja omaosalus 2177,32 eurot.

2014. aasta taotlusi hindas komisjon kooseisuga: Kaido Selberg, Sivar Tõnisson, Maie Ausmeel, Marie Selberg ja Lea Õismaa.

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2013. a.

1.      Taivo Tambre „Hiiepanga kinnistule puurkaevu rajamine ja imbväljaku paigaldus". Toetuse summa 5579,11 eurot, omaosalus 2789,56 eurot. Projekti orienteeruv lõpp 31. detsember 2014.a.

2.      Sirje Põldaru „Möldri talu, Mäliküla,  Varbla vald septiku paigaldus". Toetuse summa 3564,47 eurot, omaosalus 1782,20 eurot. Projekti orienteeruv lõpp 31. detsember 2014.a.

 

Täiendav informatsioon Kaido Selberg tel: 44 96 460, e-mail: kaido@varbla.ee ja www.eas.ee