25.04.16

1. juulist 2015.a jõustus uus ehitusseadustik, mis toob kaasa mitmeid muudatusi ehitamises. Iga ehitise ehitamise aluseks on ehitusprojekt ja oluline on tagada ehitise ohutus.

Ehitiste ehitamisel, mille ehitisealune pind (ehitisealune pind on katuse räästajoone projektsioon maapinnale) on kuni 20 m²pole vaja vallavalitsust üldse teavitada, küll aga peab jätkuvalt jälgima, et ehitist ei rajataks ehituskeeluvööndisse nagu näiteks  ranna- või kaldakaitsevööndisse, puurkaevu sanitaarkaitsevööndisse, krundi piirile lähemale kui 4 m. Maapinnast alates 1 m kõrgune terrass vajab ehitusteatist. 

Hoonete puhul, mille ehitisealune pind on  20 – 60 m², tuleb informeerida vallavalitsust planeeritavast ehitustegevusest. 20-60 m² suuruse ja kuni 5 m kõrguse majapidamise abihoone rajamiseks pole uue seaduse kohaselt ehitusluba vaja, küll aga on vajalik projekt ja ehitusteatis esitada vallavalitsusele. Ehitusteatisega ei pea riigilõivu maksma.

Hoonete puhul ehitisealuse pinnaga üle 60 m² (ehitusloakohustuslik ehitis) algab ehitustegevus vallavalitsuselt projekteerimistingimuste taotlemisest või sõltuvalt ehitamise asukohast, kui see asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, mis Varbla vallas on määratud üldplaneeringuga, on vajalik koostada detailplaneering. 

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusteatise vorm 

Ehitusloa vorm

Projekteerimistingimuste taotluse vorm

Detailplaneeringu kohustus tuleneb planeerimisseadusest ja Varbla valla üldplaneeringust

Teatise, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid (MKM lehel)